כולל מי הדעת

כולל מי הדעת שם לו למטרה ללמד לעסוק בחינוך, הן העמדת חינוך בבית, והן  חינוך האדם את עצמו – חינוך עצמי.  

את הכתוב “כי נער ישראל ואוהבהו” ביאר הסבא מקלם, שאהבת הקב”ה לישראל היא משום שיש להם כל העת תכונת ‘נער’ – תנועת חיפוש ושינוי, ומשום שנער ישראל לכך הקב”ה אהבם. 

ליבו של הכולל הוא בליבון ודיבוק חברים בדברי רבותינו בעלי המוסר זצוק”ל, רבני וחברי הכולל מתחלקים לקבוצות העוסקות בעניני חינוך ומוסר, כאשר לכל קבוצה יש ראש קבוצה המנחה ומכוון את ליבון הסוגיא בעקבות הספר שעוסקים בו בבית המוסר באותו הזמן, לעיתים במסילת ישרים, לעיתים בחכמה ומוסר של הסבא מקלם, וכדו’.